Hur EU faktiskt styrs och fungerar är det skrämmande få som vet.

Vet DU?
Med tanke på den enorma makt EU faktiskt har över de nordiska medborgarnas liv är okunskapen bland gemene man om EU oerhört allvarligt.

 

Då det råder utbredd korruption inom EU och den överstatliga regerings-institutionen dessutom har tydligt negativa och irreversibla avsikter, är det dock mycket praktiskt för dess arkitekter och medarbetare att kunskapen och intresset om deras förehavande är lågt.

 

Många gånger kan man därför misstänka att de medvetet valt att göra beslutsprocessen onödigt byråkratisk och många av dess styrdokument så krångliga som möjligt – för att mycket få människor ska orka sätta sig in i det.

 

Man kan också misstänka att det är därför flera olika instanser och begrepp har namn som liknar varandra – för att dess granskare ska blanda ihop saker.

 

 

 

 

Så här fungerar EU:

 

Grundfördragen:

 

Detta kan sägas vara EU´s grundlag, som består av tre stycken fördrag. Dessa fastslår hur EU ska fungera rent praktiskt, vem som tar beslut om vad, hur ofta det ska hållas val och liknande saker.

Vidare innehåller grundfördragen idépolitik, gällande öppna gränser och likriktning inom EU.

 

Öppna gränser (s.k. fri rörlighet) vad gäller varor, tjänster och människor och likriktning de olika EU-länderna emellan – d.v.s. att skillnader, ekonomiska såväl som kulturella, ska minimeras.

 

Det ska med lagar och tvång skapas ”en allt fastare sammanslutning mellan de europeiska folken”.

 

Gällande den idépolitik som återfinns i grundfördragen finner vi också ekonomiska mål så som ständigt låga budgetunderskott och inriktning mot inflationsbekämpning.

 

Det finns också med ett förbud mot offentligt stöd till verksamheter, då detta påstås skapa orättvis konkurrens.

 

Sist återfinns också sakpolitik i grundfördragen, gällande hur idépolitiken ska tillämpas.

 

Då och då uppdateras fördragen efter beslut av Europeiska rådet. Var gång detta skett, eller när något av de nya kommit till, har det lett till ökad makt för EU på bekostnad av de respektive ländernas regeringar. D.v.s. EU övertar hela tiden mer makt och inom allt fler områden.

 

När fördragen uppdateras eller det tillkommer nya måste dessa godkännas av ”folket” i EU-länderna, antingen genom respektive lands parlament eller genom folkomröstningar.

 

Detta låter fint i teorin, men ser väldigt annorlunda ut i praktiken. Fördragen är skrivna på extremt krångligt och byråkratiskt språk, vilket gör att det är väldigt få medborgare som orkar sätta sig in i dem.

 

De gånger folket hittills sagt nej till fördragsändringar, genom folkomröstningar, har det antingen lett till ytterligare intensiv EU-vänlig lobbyism och sedan en ny folkomröstning igen, eller så har förändringarna ändå smugits in i fördrag längre fram. Alltså på ungefär samma vis som läckta dokument menar kommer att ske med Sveriges nej till Euron.

 

EU-Domstolen:

(Ej att förväxla med Europadomstolen.)

 

Detta är en domstol i två steg, tribunalen och domstolen, som kan ta upp olika fall med privatpersoner, företag, kommuner eller rentav hela länder som misstänks gå emot grundfördragen.

 

Fall börjar oftast i tribunalen för att, om de överklagas och godkänns, gå vidare till domstolen.

 

EU-domstolens domar är juridiskt bindande och anses vara högsta instans och går alltså inte att överklaga vidare.

 

Exempelvis har EU-domstolen dömt ut höga böter till länder som vägrat ta emot sin EU-bestämda kvot av så kallade flyktingar.

 

De praktiserande domarna i EU-domstolen väljs ut av de olika EU-ländernas regeringar.

 

Europeiska kommissionen:

 

Den instans som lägger fram lagförslag inom EU, som ska gälla för alla EU-länder. Förutom lagförslag föreslår de också EU´s budget, samt avger yttranden, rekommendationer och meddelanden till EU-länderna.

 

Kommissionen består av 28 stycken tjänstemän, en från varje land, som valts fram av EU-ländernas regeringar i samråd med ordförande för EU-kommissionen och efter godkännande av EU-parlamentet. De sägs vara opolitiska annat än att de ser till ”det Europeiska allmänintresset”.

 

I verkligheten är dock dessa tjänstemän ofta före detta politiker som tillsätts av sina fortfarande aktiva politiska partikollegor.

 

Under var och en av de 28 kommissionärerna finns närmare 1000 anställda nationella tjänstemän som arbetar med att lägga fram förslag åt kommissionärerna. Oftast tillkommer dessa förslag genom direkt påverkan av företagslobbyister.

 

Flera av kommissionens lagförslag måste godkännas av både Ministerrådet och EU-parlamentet innan de verkställs, men undantag gäller i de flesta jordbruksfrågor, samt mindre viktiga lagar där kommission har full och ensam beslutanderätt.

 

Europeiska unionens råd:

Även kallat ministerrådet

(Ej att förväxla med Europarådet.)

 

Består av EU-ländernas ministrar inom tio olika områden.

 

Exempelvis hanterar de olika ländernas kulturministrar kulturpolitik, de olika ländernas handelsministrar hanterar handelspolitik o.s.v.

 

Ministerrådet tar själva beslut i en hel del frågor, exempelvis gällande sådant som rör skatter, social trygghet, uppehållstillstånd och operativt polissamarbete.

 

Vidare är en av Ministerrådets uppgifter att tillsammans med EU-parlamentet godkänna eller underkänna kommissionens lagförslag.

 

I samtliga omröstningar inom rådet används olika röstpoäng beroende på ländernas storlek.

 

Det som röstas igenom gäller dock för alla länder oavsett hur dessa röstat och det innebär att länder tvingas gå med på lagförslag och beslut som de röstat emot.

 

Mindre länders röst är i stort sett obetydliga på grund av låga poäng och dessa får då hela tiden anpassa sin politik efter de större länderna.

 

De tre nordiska EU-länderna har totalt 24 av 345 röstpoäng (Sverige 10, Finland 7, Danmark 7).

 

Ett råd av tjänstemän, som kallas Coreper eller Ständiga representanternas kommitté, är de som bereder frågorna till Ministerrådet. I mindre frågor kan Coreper ta beslut själva utan Ministerrådet.

 

EU-parlamentet:

 

Detta är den enda maktinstans inom EU som medborgarna kan rösta in företrädare i.

 

EU-parlamentets viktigaste funktion är att rösta om man vill godkänna eller underkänna kommissionens lagförslag.

 

Detta kan man dock inte göra ensamt utan att ministerrådet också godkänner.

 

Kommer inte EU-parlamentet och ministerrådet överens, tillsätts en förlikningskommitté, bestående av ministerrådet och lika många EU-parlamentariker, valda efter att spegla parlamentets politiska intressen, för att få den ena eller andra att ändra sig.

 

I övrigt kan EU-parlamentet godkänna eller underkänna de utvalda EU-kommissionärerna efter en ny mandatperiod eller genom misstroendevotum också senare.

 

 

Totalt sitter 751 framröstade parlamentariker i parlamentet. Av dessa har Norden 46 stycken (Sverige 20, Finland 13 och Danmark 13).

 

Parlamentarikerna organiserar sig sedan i olika europeiska block efter politiska intressen.

 

Europeiska rådet:

Även kallat EU-toppmötet

 

Består av regerings- eller statscheferna i EU-länderna samt EU-kommissionens ordförande.

 

Dessa tar fram fördrag eller ändringar till fördragen, samt tar direktbeslut kring en del frågor så som exempelvis specialregler och undantag för olika länder.

 

Det är också Europeiska rådet som ansvarar för att välja en ny ordförande för EU-kommissionen efter att en ny mandatperiod inletts (vart femte år).

 

Europeiska centralbanken (ECB):

 

Styr EU:s valuta- och räntepolitik från sitt säte i Tyskland.

 

ECB tar alla beslut om utgivning av nya Euro och således får inte medlemsstaterna ge ut nya sedlar eller mynt utan tillstånd härifrån.

 

Med anledning av hur många länders ekonomiska politik ECB kontrollerar påverkas även icke-euro länder starkt av denna genom handelssamarbeten och annat.

 

ECB räknas som en av världens mäktigaste banker.

 

ECB är så kontrollerad av den amerikanska storbanken Goldman Sachs att den av de få medier som kritiskt granskat bankens förehavanden fått namnet ”regeringen Goldman Sachs”.

 

Europeiska revisionsrätten:

 

Består av en revisor från varje medlemsstat, alltså totalt 28 stycken, som väljs av ministerrådet.

 

Har som uppgift att revidera EU:s räkenskaper, alltså att granska alla inkomster och utgifter, samt att bedöma så alla institutioner utfört sina uppgifter korrekt.

 

Medborgarinitiativet:

 

Medborgarna får komma med lagförslag till kommissionen.

 

OM kommissionen godkänner att lagförslaget inte går mot grundfördragen, tillåts det att medborgaren startar en namninsamling.

 

Om det sen samlas in 1 miljon namnunderskrifter leder det till att kommissionen behandlar det inkomna lagförslaget.

 

Lobbyister:

 

Kampanjarbetare anställda av olika företag för att påverka parlamentariker, kommissionärer och tjänstemän i olika frågor som berör olika storföretags intressen.

 

Det finns tiotusentals lobbyister inom EU och ännu fler som är verksamma nationellt inom de olika länderna. Flera tusen av lobbyisterna har fritt tillträde till EU-parlamentet.

 

Uppgifter från svenska EU-parlamentariker gör gällande att en parlamentariker i snitt träffar tio olika lobbyister varje dag inför en omröstning.

 

Var och en av lobbyisterna har med fullt lagligt stöd möjlighet att ge en gåva värd upp till 1500 SEK som hjälp i sin påverkanskampanj.

 

Bland lobbyisterna hittar vi exempelvis Goldman Sachs och George Soros Open Society Foundations som tydligt använt sin makt som lobbyister till att bedriva subversiv verksamhet mot Europas länder och folk.

 

 

 

EU är ett globalistiskt projekt.

 

Den officiella förklaringen till EU´s bildande är att det skulle vara ett europeiskt handelssamarbete.

 

Ursprungligen en kol- och stålunion för att utgöra en balans mellan öst och väst under kalla kriget och idag en ”motvikt” mot USA och något som ska stärka ”europeiska värden”.

 

EU´s visioner och praktiska genomförande avslöjar att man inte alls är intresserade av ett handelssamarbete mellan nationer utan av ett ”Europas förenta stater” som ska förgöra nationerna och alla europeiska värden.

 

EU´s väg mot federation handlar om att stycka upp och neutralisera nationerna genom att krossa deras nationella sammanhållning, göra dem beroende och utarma dem.

 

Nationalstaterna ska ersättas med regioner. Idealiskt för EU är om regionerna består av flera olika folkgrupper så att regionens invånare inte känner samhörighet med varandra.

 

EU är vidare ett system som bygger på de deltagande folkens svaghet. Tanken är att varje medlemsland endast skall ha förmågan att producera ett fåtal vapensystem och därmed vara beroende av de andra medlemsländerna för sitt försvar. Exempelvis skulle Sverige kunna producera artilleri, Tyskland stridsvagnar, Frankrike flygplan osv.

 

Ingen nation skulle därför vid behov kunna bygga upp en effektiv försvarsmakt för att ta tillvara sina nationella intressen.

 

Detsamma gäller för matproduktion, industri och annat som är nödvändigt för att en nation ska kunna hävda sina nationella intressen.

 

EU vill att deras Europas förenta stater har en egen grundlag, president, nationalsång, armé och så vidare.

 

Parlamentet har i stort sett noll inflytande, utan det är icke-folkvalda kommissarier och globalister som styr bakom kulisserna.

 

Europas förenta stater handlar om att ”frigöra” Europa från nationalism, etniskt blanda upp Europa, samt bilda en globalistisk superstat, där alla europeiska nationer utplånas.

 

EU censurerar Internet, så att inga nationella yttringar eller kritik mot EU kan få spridning.

 

EU propagerar för massinvandring och genomför ekonomiska sanktioner mot medlemsländer som inte ställer upp på detta folkmord.

 

EU säkerställer att EU-parlamentet inte har något inflytande, samtidigt som man utarmar medlemsländerna så att de inte ska kunna klara sig på egen hand och kunna försvara sina nationella intressen.

 

Europas förenta stater är ett allvarligt hot mot folkens överlevnad och alla europeiska länders nationella suveränitet.

 

Det är en generalplan för diktatur och tyranni, som syftar till att alla länder i Europa ska vara helt i händerna på globalister.


-------------------------------------------------------------------------------------------------


Källor:

 

https://frittnorden.nu/sa-har-fungerar-eu/

https://frittnorden.nu/europas-forenta-stater/