EU´s inofficiella målsättning är den samma som FN:s, George Soros

eller gamla kommunistiska Sovjetunionens.


En enda konsumenttyp att ta hänsyn till och maximal vinst för storkapitalet. En konsument som är nöjd med sitt liv beståendes av att jobba häcken av sig för att kunna betala sina räntebaserade lån och sen hänge sig åt skräpkultur.

 


På detta vis tar man också död på möjligheterna för en framtida opposition att resa sig, slå sig fria och verkligen kunna uträtta stordåd – för hos ett folk som likriktats genom utblandning skulle också såväl motståndskraft som skaparkraft vara obefintlig.

 

Det överstatliga globalist-projektet EU är en av de värsta sakerna i modern tid som drabbat de europeiska länderna. Vi måste kämpa hårt för ett utträde ur EU, snarast möjligt.

 

EU´s fria rörlighet innebär i klarspråk öppna gränser mellan de europeiska länderna vilket bland annat resulterar i att samtliga medborgare i Europa kan flytta och bosätta sig som de vill mellan länderna.

 

I teorin kan alltså redan nu flera miljontals människor av främmande etnicitet flytta till Sverige – ett hot mot vår biologiska överlevnad.

 

Än värre kommer det bli när Turkiet i framtiden tillåts bli en del av EU och våra gränser kommer stå vidöppna för 80 miljoner turkar.

 

Ett av EU´s mål är att likrikta de europeiska länderna och folken. Man ska fördela rikedomar och resurser genom att de mer välmående länderna ska dela med sig av det folket i generationer tillskansat sig till de mindre resursstarka länderna.

 

Alla europeiska folk ska i slutändan få det precis lika dåligt. Då de nordiska länderna helt klart tillhör de mer framgångsrika inom Europa innebär detta för oss svenskar en avsevärd försämring.

 

Likriktningen gäller inte bara förbrukningsbara resurser och pengar, utan också etiska regler och kultur. Allt ska sänkas så att alla kan bli lika lite värda.

 

Med kraftigt centralstyrd jordbrukspolitik tas det inte längre fram en lika stor mångfald av livsmedel inom varje land. Varje land ska istället odla en eller få specifika grödor som gör länderna totalt beroende av varandras jordbruksproduktion och handelssamarbeten.

 

Systemet påminner om Sovjetunionens kolchos-politik, vilken bygger på att ingen ska kunna stå självständig.

 

Vidare byggs ett europeiskt försvar upp, som på sikt ska ersätta de nationella styrkorna.

 

Detta innebär att ett land som vill slå sig fri från EU och vara självständigt, eller inte är tillräckligt lojalt mot EU, heller inte har något försvar gentemot den EU-underställda armén.

 

Både vad gäller försörjning och försvar blir vi alltså totalt beroende av EU.

 

 

 

 

Sveriges framtid ska inte avgöras av globalister, storföretag och lobbyister

 

 

Den icke folkvalda kommissionen är den institution som, starkt påverkad av storföretagens lobbyister, tar fram nya lagar inom EU. Detta gör att kommissionen har betydligt större makt än (de likaledes lobbyistpåverkade) EU-parlamentarikerna som folket får vara med och rösta fram.

 

Vid det fåtal tillfällen när folket i något land, genom nationell folkomröstning, har fått vara med och tycka till om EU´s tyngre beslut, har dessa ändå körts över – antingen genom att en ny omröstning utlysts eller genom att man ändå smugit igenom, de av storfinansen initierade, förändringarna längre fram. EU bryr sig alltså föga om folkets vilja.

 

EU´s krångliga och byråkratiska beslutssystem gör att många medborgare inte orkar, eller ens har förmåga, att sätta sig in i beslutsgången.

 

Politrukerna sitter dessutom i Bryssel – alltså långt från folket – vilket gör att det blir ännu enklare för dem att slippa ta ansvar för sina beslut.

 

Av samma orsaker är det också enklare att dessa faller för frestelser och blir korrumperade. Denna risk ökas ytterligare på avsevärt genom att tusentals lobbyister tillåts röra sig fritt inom EU och har tillgång till såväl parlamentariker och kommissionärer, som de dessutom tillåts att ge dyra gåvor till, för att påverka beslutsfattandet till de stora multinationella företagens gagn.

 

 

 


 

EU´s nya lagar om upphovsrätt utgör ett allvarligt hot mot det fria Internet.

 

 

Lagarna tvingar tjänsteleverantörer på nätet att kraftigt begränsa vad användare får dela och sprida för material.

 

EU utövar också aktiv påtryckning mot samma internetföretag för att kraftigt begränsa vad som får sägas på respektive plattform.

 

Förutom att aktivt bekämpa medborgare så dömer man även hela stater som är oliktänkande. Stater bekämpas genom höga böter och handelsbojkott eller rent av militärt, och individer som tycker annorlunda hålls nere genom att EU hela tiden ligger i bräschen för hårdare åsiktslagar och tilltag mot fri alternativmedia.

 

De öppna gränserna och likriktnings-politiken leder till hårda angrepp mot såväl arbetstagare, djur och miljö, i de mer högstående länderna.

 

Storföretagen kan dumpa lönerna, genom att konkurrensen om jobben blir större.

 

Djurens rättigheter eller miljöfrågor kan nedprioriteras genom att konkurrensen om billiga inköp till exempelvis skolor och ålderdomshem blir högre.

 

EU gör det också enklare för företag att exempelvis flytta sin produktion till ett dotterbolag i ett land, där lönekostnaderna är lägre eller där inte samma etiska regler för djurhållning existerar.

 

De enda som gynnas av det i längden är storfinansen (och politiker mutade av dessa) som får lägre inköpskostnader samtidigt som de får lägre personalkostnader och således kan maximera sin vinst.

 

 

 

 

Vårt medlemskap i EU kostar oss många, många miljarder varje år.

 

 

Våra skattepengar borde istället självklart gå till vård, skola och omsorg.

 

Det mesta av pengarna går till likriktningsprojekt och jordbruksstöd i andra länder som inte alls gynnar oss, men också till administrationskostnader och höga politikerlöner.

 

Närmare 30 000 kommissionärer, politiker och tjänstemän ska ha löner som för många av dem vore totalt otänkbara i sina hemländer.

 

EU slösar också bort enorma summor pengar på att exempelvis flytta hela parlamentet, inklusive alla parlamentariker och sekreterare, mellan Bryssel och Strasbourg två gånger per månad. Inte för att det behövs eller fyller någon praktisk funktion, utan mer för att det står som en symbol för att de har makt att göra precis vad de vill – hur oansvarigt det än må vara.

 

 

 

 EU-lag går alltid före nationell lag.

 

 

Genom vårt EU-inträde har vi gett bort rätten att stifta våra egna lagar inom en mängd olika områden.

 

Vi får exempelvis inte längre lov att stifta lagar gällande handelspolitik och konkurrenslagstiftning.

 

När det kommer till andra lagar och regler så får vi bara bestämma gällande sådant som EU anser vara oviktigt och mer lokala frågor.

 

EU´s makt blir dessutom hela tiden större genom förändringar i EU´s konvention. Dessa tillägg och omformuleringar, som alla EU-länder är förpliktade att följa, ger EU mer kontroll på de tidigare suveräna nationalstaternas bekostnad.

 

Många tror att folkvalda EU-parlamentariker styr EU, så är inte fallet. Den icke folkvalda Kommissionen är en institution med betydligt mer makt.

 

Många medlemsländer inom EU har folkomröstat kring hur mycket makt man skall överlämna till unionen i olika detaljfrågor kring valuta och försvar m.m. Om resultatet går emot EU´s strävanden mot en enad federation så ser man till att folkomröstningen upprepas och får en förväntad utgång.

 

 

I Europeiska unionens råd – möts ministrar från EU-länderna för att diskutera, ändra och anta lagar och samordna politiken.

 

Det innebär att Sverige måste följa besluten även om Sverige röstat emot beslutet i ministerrådet.

 

Ministerrådet kan även ge Sverige direktiv som snarast skall implementeras i svensk lagstiftning. Om så inte sker kan det innebära dryga böter för Sverige.

 

Sverige måste anpassa sin lagstiftning till EU-rätten och inte ha lagar som strider mot EU´s regler. Men ibland händer det att en svensk lag och en EU-lag står emot varandra. Då är det EU-lagen som gäller, vilket kallas för att EU-rätten har företräde.

 

I klarspråk har vi förlorat rätten att besluta om vårt eget land.

 

EU har en gemensam yttre handelspolitik. Tull på olika varor mot länder utanför EU sätts till exempel enhetligt inom hela EU.

 

Avtal eller beslut som strider mot EU´s konkurrensregler är ogiltiga. Om företag bryter mot reglerna kan kommissionen besluta om böter samt om ålägganden vid vite att upphöra med ett visst beteende.

 

Såväl handelspolitik som konkurrenslagstiftning är alltså helt i händerna på EU och inget Sverige får styra själva.

 

EU har strävat efter att skriva handelsavtal med såväl USA som Kanada. Då Trumpadministrationen skrotade handelsavtalet TTIP har man istället nästan fullbordat CETA-avtalet som är mycket likt TTIP-avtalet i sin utformning. Dessa globala avtal försvagar rättssäkerheten.

 

Om ett stort företag anser att deras investering i t.ex. Sverige inte blev bra, eftersom vi har låt oss säga infört ännu bättre djurskydd med dyrare kött som följd, kan de stämma den svenska regeringen.

 

Tvisten avgörs inom Världsbankens tvistlösningsorgan ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes). Där kan alltså Världsbankens globalister avgöra frågan.

 

Tror ni Världsbanken bryr sig i att våra djur ska må bra eller fokuserar de på pengar och vinst?

 

Denna rätt till förfarande ingår i CETA-avtalet, som snart kommer att vara en realitet för alla EU-länder.


---------------------------------------------------------------------------------------

 

Sverige har i grundlagen (Regeringsformen) infört att vi är medlemmar av EU:

 

10§ Sverige är medlem i Europeiska unionen. Sverige deltar även inom ramen för Förenta nationerna och Europarådet samt i andra sammanhang i internationellt samarbete. Lag (2010:1408).

 

---------------------------------------------------------------------------------------


För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två likadana beslut och att det hålls ett riksdagsval mellan de två besluten.

 

Detta innebär i klarspråk att Sverige inte kan lämna EU utan att ändra grundlagen.

 

Att våra politiker, Vänsterpartiet inkluderat, tog ett sådant här globalistiskt beslut är ett bevis för att de agerar som förrädare.

 


--------------------------------------------------------------------------------------------------