EU vill censurera och bevaka Internet.


Det fria Internet har utgjort en  yttrandefrihetsplattform för hela Europa.


Opinionsbildning av det slaget är inte EU intresserade av.
EU begränsar vår självbestämmanderätt

 

Det leder för oss svenskar till:

Att vi inte får stifta lagar som går emot EU:s.

Att Sverige inte får lagstifta alls, exempelvis gällande handels- och konkurrensfrågor.

Att vi förmodligen tvingas byta valuta och ge upp våra svenska kronor till förmån för Euron.

Vi har svårt att gå ur EU. Överlag kan det bli problematiskt om vi vill börja gå emot.

Mindre inflytande över beslutsprocessen.Lissabonfördraget

 

Under sommaren 2005 ville EU att man skulle få medlemsländerna att acceptera en gemensam konstitution (grundlag).

 

I Frankrike och Nederländerna röstade folket emot att acceptera förändringarna. EU kom då med ett nytt förslag som går under namnet Lissabonfördraget. Alla länder, utom Irland, valde att ratificera fördraget utan folkomröstningar.

 

Irlands konstitution krävde dock att förslaget skulle föregås av en folkomröstning. Första folkomröstningen (den 12 juni 2008) slutade med 53,40 procent emot och 46,60 procent för. Nederlaget kunde EU inte acceptera och man lade nu stora resurser på ”informationskampanjer” på Irland. En ny folkomröstning hölls därför drygt ett år senare och då hade folkopinionen svängt. Därmed trädde Lissabonfördraget i kraft som en realitet för hela EU.

 

Euro

 

I Sverige hade vi en folkomröstning 2003 om vi skulle byta valuta och ansluta oss till EU:s valutasamarbete. Resultatet, trots stora ja-kampanjer, blev ett tydligt nej. Sverige tackade därför nej till att ingå i valutasamarbetet med EU.

 

Vi fick inget juridiskt bindande undantag (eftersom det aldrig ansöktes om det), utan istället ett informellt politiskt undantag.

 

Danmark och Storbritannien som också valde att behålla sin valuta har förhandlat fram juridiska undantag med EU.

 

År 2025 beräknas EU´s ekonomiska och monetära union vara färdig, då har man angett att även Sverige skall ha euro som valuta.

 

Det har framgått av en minnesanteckning från ett möte mellan två EU-kommissionärer som informerade EU-parlamentet, som läckte ut det till den tyska tidningen Frankfurter Allgemeine.

 

 

 

Redan nu har vårt medlemskap i EU försvagat vår egen offentlighetsprincip; alltså öppen insyn i dokument på statlig och kommunal nivå.

 

Grundtanken med offentlighetsprincipen är att allmänheten ska ha en insyn i hur allmänna medel används.

 

EU har officiellt sett en slags offentlig öppenhet, men i praktiken betyder det att man får ta del av pressreleaser om EU´s förehavanden. Som vanlig medborgare kan man t.ex. inte få läsa mejl till och från EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.

 

Motsvarande begäran hade godkänts gällande alla svenska politiker, så länge det inte gäller personliga ärenden eller statshemligheter.

 

Många tror att folkvalda EU-parlamentariker styr EU, så är inte fallet. Den icke folkvalda Kommissionen är en institution med betydligt mer makt.

 

Många medlemsländer inom EU har folkomröstat kring hur mycket makt man skall överlämna till unionen i olika detaljfrågor kring valuta och försvar m.m. Om resultatet går emot EU´s strävanden mot en enad federation så ser man till att folkomröstningen upprepas och får en förväntad utgång.


I Sverige får vi inte längre stifta våra lagar, alltså de regler våra medborgare ska leva efter.

 

Vi har lämnat ut vårt nationella självbestämmande till en toppstyrd organisation. De lämnar i sin tur över delar av den makten till rovlystna globala kapitalister, som vid missnöje kan stämma vårt land och låta Världsbanken avgöra tvisten.

 

EU går mot en totalitär federation, där censuren och åsiktskontrollerna hela tiden ökar och frihet och folklig insyn minskar.

 

Faktum är att Sverige, pga medlemskapet i EU, inte har något som ens liknar demokrati (folkstyre) som statsskick - trots att man påstår detta.__________________________________________________________________________EU ger oss åsiktsförtryck

 

 

Idag sker en omfattande internetcensur från alla de stora sociala medierna. De som har beordrat internetcensuren är EU, som även ställt ultimatum till IT-jättarna att agera mot så kallat ”näthat”.

 

EU-direktivet har bland mycket annat lett till att Youtube-dissidenter fått sina konton avstängda utan förvarning och att maktkritiska Twitter-konton stängs ner.

 

En av de värsta censuråtgärderna på Internet sker från svenskt håll där, regeringen tillsammans med företag som Google, Facebook och Youtube bland annat censurerar journalistiskt material från alternativa medieaktörer.

 

Sveriges regering må vara skrupellös, men hade inte kunnat agera som de gjort utan EU´s mandat i ryggen.

 

EU har ”förklarat krig” mot så kallad fake news inför EU-valet i maj. Även här har man ställt ultimatum och krav på IT-jättarna att ta bort material som inte stämmer överens med EU´s världsbild.

 

Europarlamentets vice ordförande har själv erkänt att EU´s ”fact checking” handlar om att ”hindra vissa politiker från att vinna platser vid nästa EU-val”. EU-representanten talade specifikt om EU-skeptiker som ska begränsas. Det är med andra ord valfusk  - som går ut på att hindra antiglobalister från att nå ut till presumtiva väljare.

 

För att hålla koll på alla oliktänkande krävs massiv övervakning. Artikel 11 och 13 i upphovsrättsdirektiven, vilka nu röstats igenom i EU, tvingar IT-jättarna till att tillhandahålla ”innehållsigenkänningsteknologi” för att skanna av användares beteenden.

 

Kritik mot filtren handlar om att de kommer att hindra fri debatt. Dessutom befarar många att massövervakningen av medborgarna kan komma att leda till att regeringar får tillgång till ett omfattande åsiktsregister.

 

Den första massiva censuråtgärden EU gjorde var den så kallade IPRED-lagen. Den innebär att internetleverantörer måste lagra information om sina användare för att sedan lämna ut till den gigantiska musik- och filmindustrin.

 

EU lägger sig allt mer i folkvalda beslut och vilka åsiktsströmningar och politiska organisationer som får råda i de olika länderna.

 

EU beslutade huruvida det nationaldemokratiska partiet i Tyskland, NPD, skulle förbjudas eller inte. EU valde att inte förbjuda NPD, med motiveringen från EU´s domstol att NPD inte hade tillräckligt stort inflytande över tysk politik för att förbjudas.

 

När den svenska regeringen nu utlovat att försöka förbjuda Nordiska motståndsrörelsen är det just EU-direktiv man hänvisar till.

 

EU arbetar även ekonomiskt för att säkerställa att misshagliga partier inte får inflytande. När det österrikiska partiet FPÖ genom fria val nådde regeringsställning svarade EU med att ekonomiskt bojkotta landet, något som ledde till att landet sattes i kris och därefter den folkvalde politikern Jörg Haiders avgång.

 

Idag har EU genomfört ekonomiska sanktioner gentemot länder som Ungern och Polen, vilka är fattiga länder som drabbas ännu hårdare.

 

Ett stort problem är att förbud mot politisk opposition och ingripanden i inrikespolitiska ärenden kan ske utan att det folkvalda parlamentet i det egna landet behöver besluta om det, eller stå till svars för sina beslut.

 

Man kan istället hänvisa till en osynlig kraft som tar besluten någonstans i Bryssel.

 

Repressionen från EU, mot stater och europeiska medborgare, visar att man inte är intresserade av att värna någon demokrati utan att syftet är att säkerställa att man bibehåller makten.

 

Medborgarna ska inte kunna protestera, vare sig på Internet eller via fria val - och deras åsikter ska övervakas av superstaten.

 

När varken censur, övervakning eller sanktioner fungerar krävs det muskler. Ledaren för liberala ALDE-gruppen inom EU har listat sex punkter för att förvandla EU från en union till en federal superstat, ett ”Europas förenta stater” där de europeiska folkens självständighet är avskaffad.

 

En av dessa punkter är ett europeiskt FBI.

 

I nuläget har Europol inte tillåtelse att agera över nationsgränserna utan medlemslandets godkännande. Ett nytt beslut från 2017 ger dock Europol ökade befogenheter i att operera mellan nationsgränserna och hämta in underrättelser om medborgarna.

 

Nästa steg på dagordningen är en gemensam militär, Eurocorps.

 

Denna insatsstyrka finns redan men är fortfarande liten. Eurocorps är i nuläget underställd EU och Nato. Planer finns på att utöka Eurocorps, nu när USA tvekar om att engagera sig allt för mycket i Natos förehavanden i Europa. Samtidigt rustar EU:s medlemsländer ner.

 

Målet är att inget land ska ha ett eget försvar, bara en armé som är underställd EU.

 

Detta innebär att ett land som vill slå sig fri från EU och vara självständigt, eller inte är tillräckligt lojalt mot EU, inte har något försvar gentemot den EU-underställda armén. En nationell resning från en EU-stat skulle förmodligen resultera i ett militärt angrepp från EU.

 

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har uttryckt att han vill ha en EU-armé, som kan sättas in mot Ryssland.

 

Europol och Eurocorps arbetar utefter en strategi för säkerhetspolitik där det bland annat framgår att Eurocorps också ska bekämpa kriser av inhemsk karaktär och att man förutom terrorism också ska arbeta mot ”våldsbejakande extremism” samt verka för ”övervakning och avlägsnande av olagligt innehåll i medierna”.

 

EU är den totala motståndaren till frihet och mer makt till superstaten innebär att din egen frihet kraftigt begränsas.

 

EU är ett instrument för att hålla folken i schack och se till att den globalistiska agendan genomförs.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Källor:

 

https://frittnorden.nu/eu-begransar-var-sjalvbestammanderatt/

https://frittnorden.nu/eu-och-asiktsfortrycket/

https://frittnorden.nu/nio-anledningar-till-varfor-vi-maste-lamna-eu/